>> Download the latest Awareness Publishing Book Catalogue


Ditlhatlhamano tsa Aforika ka ga Dithuto tsa AIDS
Set of 8 books 24 pp each [Series ISBN 1-919910-47-6]

| HIV le AIDS ke eng?AIDS mo Aofrika | Bana le AIDS | Re tlhokomeleng mme lo re amogeleng | Ditshwanelo le AIDS
|
MasakhaneGo tshela ka AIDS | Nnete ka ga AIDS |

Afrikaans | English | Isindebele | Isixhosa | Isizulu | Sepedi | Setswana | Tshivenda | Xitsonga


HIV le AIDS ke eng?

E neela bana tshedimosetso ka ga megare e e bidiwang HIV le gore e tlhola AIDS (Phamokate) jang, le gore e anama jang le ka mokgwa o e ka tilwang ka gone.

Cecile Mather

Click to view sample pages

Order this series now >>

Diteng

 • Bolwetse jo bo bidiwang AIDS
 • Ke eng se se tlholang AIDS?
 • AIDS ke eng?
 • HIV le malwetse a mangwe
 • HIV e anama jang
 • Thobalano le HIV
 • Gotlhaba le HIV
 • HIV le Koma
 • Go nna o babalesegile
 • Wena le HIV

AIDS mo Aforika

E neela bana tshedimosetso ka ga go lekiwa fa o na le twatsi e e bidiwang HIV, gore AIDS e ama Aforika jaang, le gore o ka tshela jaang le motho yo o tshwerweng ke AIDS ka mo lelapeng la gago.

Cecile Mather

Click to view sample pages

Order this series now >>

Diteng

 • AIDS mo Aforika
 • Diteko tsa HIV
 • Go tshela ka HIV le AIDS
 • AIDS le Dijo
 • AIDS le dikhutsana
 • Malapa le AIDS
 • Go bua le batho ba ba maleba
 • Go nna le kitso ka ga AIDS
 • A go na le kalafi ya HIV le AIDS?
 • A go na le melemo ya HIV le AIDS?

Bana le AIDS

E tlhalosa gore bana ba amiwa jang ke twatsi ya HIV, gore mongwe e mo tsena jang le gore motho a itshware jang fa a na le mongwe yo e mo tshwereng.

Cecile Mather

Click to view sample pages

Order this series now >>

Diteng

 • Bana le AIDS
 • Masea le AIDS
 • Kgang ka ga ngwana mongwe
 • Bana jaaka bagale ba AIDS
 • Bana ba bua ka ga AIDS
 • Dintlha tsa nnete ka ga AIDS
 • AIDS le sekolo
 • Bana ba tlhobaetswa ke eng?
 • Ditheo tse di thusang bana ba AIDS
 • O ka dira eng?

Re tlhokomeleng mme lo re amogeleng

E bua ka kgang ya botshelo jwa ngwana wa mo Aforika yo o neng a tsetswe ka twatsi ya HIV, le ka mathata a a rakaneng le ona fa a leka go ya sekolong, le ka mokgwa o bolwetse jo bo neng ba fetoga AIDS ka teng.

Nkosi Johnson

Click to view sample pages

Order this series now >>

Diteng

 • Mokgaratlhi kgatlhanong le AIDS
 • Go belegwa ka HIV
 • Mme montlhokomedi
 • Go itse ka ga AIDS
 • Go tsena sekolo
 • Go ne go se ope yo o neng a itse ka ga AIDS
 • Daphne, mme wa me
 • Ke tlhoile go tshwarwa ke AIDS
 • Lefelotlhokomelo la Nkosi
 • Bolelela batho ka ga AIDS

Ditshwanelo le AIDS

E bua ka ga ditshwanelo tsa bana le ka mokgwa o ba ka bonang tshedimosetso, go bona tshireletso le go bona tikologo e e sireletsegileng le ditshiamelo tsa batho ba ba tshelang ka twatsi e e 
bidiwang HIV kgotsa AIDS.

Cecile Mather

Click to view sample pages

Order this series now >>

Diteng

 • Ditshwanelo le AIDS
 • Tshwanelo ya go bona tshedimosetso
 • Tshwanelo ya go tsena sekolo
 • Tetla ya tlhokomelo ya kalafo
 • Tshwanelo ya melemo
 • Tshwanelo ya go dira
 • Tshwanelo ya tshireletso
 • Tshwanelo ya tikologo e e bolokesegileng
 • Bakgaratlhi kgatlhanong le AIDS
 • Go dira selo se se siameng!

Masakhane

E neela bana tshedimosetso ya gore batho ba dira eng ka twatsi e e bidiwang HIV le AIDS, le gore ba ka dira eng go itshireletsa le go e thibela gore e aname.

Cecile Mather

Click to view sample pages

Order this series now >>

Diteng

 • Go dira mmogo go thibela AIDS
 • Go supa kemonokeng
 • Botaki kgatlhanong le AIDS
 • Segopotso ka malaselapi
 • Go bua ka ga HIV le AIDS
 • Go ruta nnete
 • Ineele go dira sengwe
 • Banetetshi ba ba batlang dikarabo
 • Go tsweletsa le kitso ka ga AIDS
 • Tshireletso ke molemo o o botoka

Go tshela ka AIDS

E neela bana tshedimosetso ka twatsi ya HIV, le gore go diragala eng fa mongwe a tshela a na le yona.

Cecile Mather

Click to view sample pages

Order this series now >>

Diteng

 • Botshelo le AIDS
 • AIDS e tswa kae?
 • Go diragala eng fa motho a tshwaeditswe ke HIV
 • A motho a ka nna le HIV kwa ntle ga AIDS
 • Motho o itse jang gore o na le HIV?
 • Go amogela gore o na le HIV
 • Go nna o itekanetse o na le HIV
 • Thabo le Lesego
 • Go tshela o phuthologile ka HIV
 • Go tshela ka tsholofelo

Nnete ka ga AIDS

E tlhalosa dinoolwane maleba le twatsi ya HIV le ka AIDS, le go gatelela ntlha ya gore mongwe le mongwe a ka tshwarwa ke bolwetse jo. E tlhalosa gape gore HIV e fetela jang le gore mongwe a ka itshireletsa jang kgatlhanong le yona.

Cecile Mather

Click to view sample pages

Order this series now >>

Diteng

 • Dikgang tse e seng tsa nnete ka ga AIDS
 • HIV e fetela fela ka madi le diela tsa thobalano
 • HIV e ka se go tsene mo letlalong le le sa phunyegang
 • Mongwe le mongwe a ka tshwarwa ke AIDS
 • AIDS ke bolwetse fela
 • Ga o kgone go bona fa motho a tshwerwe ke HIV
 • Batho ga ba bone HIV ka ba le bosula
 • AIDS ga e tlholwe ke boloi
 • Mamao ga go anamise AIDS
 • O ka go itshireletsa mo go HIV
 

Copyright Awareness Publishing. All rights reserved.