>> Download the latest Awareness Publishing Book Catalogue


ngeeNtsulungeko
Set of 8 books with 28 pp each

[Series ISBN 978-1-77008-731-6]

| UQweba iqwarhashe | UHlubi ihlengesi | UMvulana imvubu |
| UKholiwe ikholwane | UBhavumla ibhere |
| UNgamla ingonyama | UNkangala inkamela | U-Odwa iorangitangi |

Luthotho lweencwadi ezisi-8 zabantwana. Incwadi nganye ijoliswe kwisilwanyana esithile ebalini elikhanyisa iintsulungeko nezimvo ezibalulekileyo. Ngokutyhila iindlela abaziphatha ngazo abalinganiswa abasemabalini, abantwana banako ukufunda ukuziqonda iziphumo zezenzo zabo nezabanye abantu.

| Afrikaans | English | IsiXhosa | IsiZulu |
| Sepedi | Sesotho | Setswana |

Order this series now >>

Poster >> ISBN: 978-1-77008-720-0


UQweba iqwarhashe

ISBN 978-1-77008-732-3

Ibali labantwana abancinane elibonisa ukubaluleka kweentsulungeko, ezifana nengqiqo entsha, umbono nokubonakalisa ukwahluka komntu kwabanye.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>

 


UHlubi ihlengesi

ISBN 978-1-77008-733-0

Ibali labantwana abancinane elibonisa ukubaluleka kweentsulungeko zobukroti nezokuzikhuthaza.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


UMvulana imvubu

ISBN 978-1-77008-734-7

Ibali labantwana abancinane elibonisa ukubaluleka kweentsulungeko zokuzinqanda komntu emsindweni wakhe.

[28pp]

Felicia Law

 

>> Start reading the book online

Order this series now >>


UKholiwe ikholwane

ISBN 978-1-77008-735-4

Ibali labantwana abancinane elibonisa ubuphukuphuku bamampunge neengozi zokubeka inkangeleko yakho kwindawo ebhetele kunempilo nokhuseleko lwakho.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


UBhavumla ibhere

ISBN 978-1-77008-736-1

Ibali labantwana abancinane elibonisa indlela ukwabelana ngezinto kunokuqinisa ubuhlobo ngayo, nokuthi kumnandi ukuba nabahlobo ngamaxesha obunzima.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


UNgamla ingonyama

ISBN 978-1-77008-737-8

Ibali labantwana abancinane elibonisa ukuba abusayi kuze bulunge ubuvila, futhi kubaluleke kumntu wonke ukuncedisa nokuthatha inxaxheba kwimisebenzi yasekhaya.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


UNkangala inkamela

ISBN 978-1-77008-738-5

Ibali labantwana abancinane elibonisa ukuba ngokuya sikhula sinako ukuzimisela ngokuzenzela imisebenzi enzima ngokuthe kratya kwaye ukuze sikwazi ukukwenza oko sifanele ukuthenjwa nokusebenza nzima. 

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


U-Odwa iorangitangi

ISBN 978-1-77008-739-2

Ibali labantwana abancinane elibonisa intsulungeko yokubancedisa abo uhlala phakathi kwabo. Ukuba luncedo kubenza lula ubomi bakho nobomi babahlobo bakho kunye nobosapho lwakho.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


 

Copyright Awareness Publishing. All rights reserved.