>> Download the latest Awareness Publishing Book Catalogue


Amagugu
Set of 8 books with 28 pp each

[Series ISBN 978-1-77008-711-8]

| Idube elinguDudu | Ihlengethwa elinguHlekani |
| Imvubu enguMvelo | Umakholwase onguKhanyisile |
| Ibhele elinguBhekani | Ibhubesi elinguBhekifa |
| Ikamela elinguKamuzu | I-orang-utan engu-Odwa |

Uchungechunge lwezincwadi eziyi-8 ezibhalelwe izingane. Incwadi ngayinye igxila esilwaneni bese ixoxa indaba egqamisa amagugu abalulekile nokubukwa kwezinto ngandlela thize. Izingane zizofunda ziqondisise imiphumela yezenzo zazo nezabanye ngokuthi zibheke ukuziphatha kwabalingiswa abakulezi zindaba.

IsiZulu | IsiXhosa | Setswana | Sesotho | Sepedi | English | Afrikaans |

Order this series now >>

Poster >> ISBN: 978-1-77008-720-0


Idube elinguDudu

ISBN 978-1-77008-712-5

Indaba ebhalelwe izingane ezisencane ekhombisa ukubaluleka kwamagugu anjengobuciko, ukusebenzisa umqondo nokuveza ukukwazi ukwenza izinto ngendlela obona ngayo eyehlukile kweyeningi.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>

 


Ihlengethwa elinguHlekani

ISBN 978-1-77008-713-2

Indaba ebhalelwe izingane ezisencane ekhombisa ukubaluleka kobuqhawe nesibindi.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Imvubu enguMvelo

ISBN 978-1-77008-714-9

Indaba ebhalelwe izingane ezisencane ekhombisa ukubaluleka kokuthi ufunde ukuvimba ulaka lwakho.

[28pp]

Felicia Law

 

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Umakholwase onguKhanyisile

ISBN 978-1-77008-715-6

Indaba ebhalelwe izingane ezisencane ekhombisa ubuwula bokuzazisa ngokweqile kanye nezingozi zokubeka ukubukeka kwakho ngaphezu kwempilo nokuphepha kwakho.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Ibhele elinguBhekani

ISBN 978-1-77008-716-3

Indaba ebhalelwe izingane ezisencane ekhombisa ukuthi ukwabelana kungabakha kanjani ubungane obunamandla, nokuthi kuhle ukuba nabangane lapho kufika izikhathi zobunzima.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Ibhubesi elinguBhekifa

ISBN 978-1-77008-717-0

Indaba ebhalelwe izingane ezisencane ekhombisa ukuthi akukuhle ukuvilapha nokuthi kubalulekile ukuthi sonke sisebenze senze okufanele.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Ikamela elinguKamuzu

ISBN 978-1-77008-718-7

Ibali labantwana abancinane elibonisa ukuba ngokuya sikhula sinako ukuzimisela ngokuzenzela imisebenzi enzima ngokuthe kratya kwaye ukuze sikwazi ukukwenza oko sifanele ukuthenjwa nokusebenza nzima. 

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


I-orang-utan engu-Odwa

ISBN 978-1-77008-719-4

Indaba ebhalelwe izingane ezisencane ekhombisa ukubaluleka kokusiza labo osondelene nabo. Ukuba lusizo kwenza impilo yakho kanye nezimpilo zabangane nomndeni wakho zithi ukuba lula.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


 

Copyright Awareness Publishing. All rights reserved.