>> Download the latest Awareness Publishing Book Catalogue


Mekgwa
Set of 8 books with 28 pp each

[Series ISBN 978-1-77008-741-5]

| Peki wa pitsi | Dineo wa tolofini | Tiko wa kubu |
| Sebotse wa Kolokohuto | Pofa wa bere |
| Borofa wa tau | Leganata wa kamela | Thabi wa orangutang |

Molokoloko wa dipuku tše 8 tša bana. Puku ye nngwe le ye nngwe e tsepamišitšwe go phoofoloo e itšego gomme e re botša kanegelo yeo e laetšago mekgwa e bohlokwa le mekgwanakgwana. Ka go ipapetša le boitshwaro bja baanegwa ka dikanegelong tše, bana ba ka ithuta go kwešiša ditlamorago tša ditiro tša bona le tša ba bangwe.

| Afrikaans | English | IsiXhosa | IsiZulu |
| Sepedi | Sesotho | Setswana |

Order this series now >>

Poster >> ISBN: 978-1-77008-720-0


Peki wa pitsi

ISBN 978-1-77008-742-2

Kanegelo ya bana ba bannyane ye e laetšago bohlokwa bja mekgwa, ya go swana le boithomelo, boinaganelo le go hlagiša semelo sa motho.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>

 


Dineo wa tolofini

ISBN 978-1-77008-743-9

Kanegelo ya bana ba bannyane ye e laetšago mekgwa ye bohlokwa ya go ba bogale le go ba le sebete.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Tiko wa kubu

ISBN 978-1-77008-744-6

Kanegelo ya bana ba bannyane ye e laetšago mekgwa ye bohlokwa ya go ba bogale le go ba le sebete.

[28pp]

Felicia Law

 

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Sebotse wa Kolokohuto

ISBN 978-1-77008-745-3

Kanegelo ya bana ba bannyane ye e laetšago botlaela bja go ikgantšha le dikotsi tša go bea pele ka fao o bogegago ka gona go feta maphelo le go šireletšega ga gago.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Pofa wa bere

ISBN 978-1-77008-746-0

Kanegelo ya bana ba bannyane ye e laetšago ka fao go šomiša dilo gotee go ka dirago segwera se se tiilego, le gore go kaone go ba le bagwera le dinakong tše boima.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Borofa wa tau

ISBN 978-1-77008-747-7

Kanegelo ya bana ba bannyane ye e laetšago gore go ka se tsoge e bile selo se sebotse go tšwafa, le gore go bohlokwa go motho yo mongwe le yo mongwe go tsenya letsogo le go dira mešomo ya gagwe.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Leganata wa kamela

ISBN 978-1-77008-748-4

Kanegelo ya bana ba bannyane ye e laetšago gore ge re dutše re gola re ka rwala maikarabelo a mantši le go dira seo re swanetšego go se dira gore re tshephagale le go šoma gaboima. 

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Thabi wa orangutang

ISBN 978-1-77008-749-1

Kanegelo ya bana ba bannyane ye e laetšago mohola wa go thuša bao ba lego kgauswi le wena. Go thuša go dira gore bophelo bja gago le maphelo a bagwera ba gago le ba lapa a be bonolo.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


 

Copyright © Awareness Publishing. All rights reserved.