>> Download the latest Awareness Publishing Book Catalogue


Makgabane
Set of 8 books with 28 pp each

[Series ISBN 978-1-77008-721-7]

| Refilwe wa qwaha | Dineo wa dolfini | Mpho wa kubu |
| Palesa wa folaminko | Thulo wa bere |
| Tumelo wa tau | Tshepo wa kamele | Nthabiseng wa orang-utan |

Letoto la dibuka tse 8 tsa bana. Buka ka nngwe e tsepamisa maikutlo hodima phoofolo mme e pheta pale e hlahisang dintlhakgolo tsa makgabane le maikutlo a bohlokwa. Ka ho bua ka boitshwaro ba baphetwa ba dipaleng, bana ba ka kgona ho ithuta ho utlwisisa diphetho tsa diketso tsa bona le tsa batho ba bang.

| Afrikaans | English | IsiXhosa | IsiZulu |
| Sepedi | Sesotho | Setswana

Order this series now >>

Poster >> ISBN: 978-1-77008-720-0


Refilwe wa qwaha

ISBN 978-1-77008-742-2

Pale ya bana ba banyenyane e bontshang bohlokwa ba makgabane, a jwalo ka boiqapelo, boinahanelo le ho hlahisa maikutlo a hao o le motho ya mong.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>

 


Dineo wa dolfini

ISBN 978-1-77008-723-1

Pale ya bana ba banyenyane e bontshang bohlokwa ba makgabane a ho ba le sebete le bohale.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Mpho wa kubu

ISBN 978-1-77008-724-8

Pale ya bana ba banyenyane e bontshang bohlokwa ba makgabane a ho ithuta ho laola kgalefo ya hao.

[28pp]

Felicia Law

 

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Palesa wa folaminko

ISBN 978-1-77008-725-5

Pale ya bana ba banyenyane e bontshang bothoto ba boikgohomoso le dikotsi tsa ho beha tjhebahalo ya hao ka hodima bophelo ba hao bo botle le polokeho.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Thulo wa bere

ISBN 978-1-77008-726-2

Pale ya bana ba banyenyane e bontshang ka moo ho abelana ho ka bopang setswalle se matla ka teng, le hore ho hotle jwang ho ba le metswalle ka dinako tse boima.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Tumelo wa tau

ISBN 978-1-77008-727-9

Pale ya bana ba banyenyane e bontshang hore ha se ntho e ntle ho ba botswa, le hore ho bohlokwa hore e mong le e mong a kenye letsoho mesebetsing ya hae.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Tshepo wa kamele

ISBN 978-1-77008-728-6

Pale ya bana ba banyenyane e bontshang hore ha re ntse re hola re lokela ho ba le boikarabelo bo eketsehileng mme ho etsa hona re tshwanetse ho tshepahala le ho sebetsa ka matla. 

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Nthabiseng wa orang-utan

ISBN 978-1-77008-729-3

Pale ya bana ba banyenyane e bontshang makgabane a ho thusa bao o phelang le bona. Ho thusa ba bang ho etsa bophelo ba hao le maphelo a metswalle ya hao le a ba lelapa hore a be bonolo.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


 

Copyright Awareness Publishing. All rights reserved.