>> Download the latest Awareness Publishing Book Catalogue


Boleng
Set of 8 books with 28 pp each

[Series ISBN 978-1-77008-751-4]

| Palesa pitsetilodi | Tshegofatso tolofine | Karabo kubu |
| Fetogang folaminko | Baatile bera |
| Thato tau | Kobue kamela | Mmapula monageng |

Motseletsele wa dibuka di le 8 tsa bana. Buka nngwe le nngwe e itshetlegile mo phologolong mme e re tlhalosetsa ka ga tlhamane e e totobatsang botlhokwa jwa boleng le boitsholo. Ka go ikamanya le mekgwa ya badiragatsi mo tlhamaneng, bana ba ka ithuta go tlhaloganya ditlamorago tsa maungo a dipoelo tsa ditiro tsa bona ka nosi le tsa batho ba bangwe.

| Afrikaans | English | IsiXhosa | IsiZulu |
| Sepedi | Sesotho | Setswana |

Order this series now >>

Poster >> ISBN: 978-1-77008-720-0


Palesa pitsetilodi

ISBN 978-1-77008-753-8

Tlhamane ya bana ba bannye e e tlhalosang botlhokwa jwa boleng, tse di akaretsang itlhabololelo, ikakanyetso le go senola madireng a motho ka sebele.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>

 


Tshegofatso tolofine

ISBN 978-1-77008-723-1

Tlhamane ya bana ba bannye e e tlhalosang ka ga botlhokwa jwa bopelokgale le bogatlhamela masisi.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Karabo kubu

ISBN 978-1-77008-754-5

Tlhamane ya bana ba bannye e e tlhalosang ka ga botlhokwa jwa mosola wa go ithuta go se fele pelo le go itshwara.

[28pp]

Felicia Law

 

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Fetogang folaminko

ISBN 978-1-77008-755-2

Tlhamane ya bana ba bannye e e tlhalosang ka ga makgakga a bosutlha le dikotsi tsa go beela bontle jwa ditebego tsa motho kwa godimo ga maemo a boitekanelo le pabalesego tsa gagwe.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Baatile bera

ISBN 978-1-77008-756-9

Tlhamane ya bana ba bannye e e tlhalosang ka fa go arogana go ka tshegetsang botsalano jo bo tletseng ka teng, le gore go mosola go nna le ditsala mo dinakong tsa mathata.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Thato tau

ISBN 978-1-77008-757-6

Tlhamane ya bana ba bannye e e tlhalosang gore ga go a siama go nna motlapa, le gore go botlhokwa go mongwe le mongwe go dira tiro e a tshwanetseng go e dira.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Kobue kamela

ISBN 978-1-77008-758-3

Tlhamane ya bana ba bannye e e tlhalosang gore fa re gola re tshwanetse go nna le boikarabelo jo bo tletseng mme go dira se, re tshwanetse go ikanyega le go dira ka thata. 

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


Mmapula monageng

ISBN 978-1-77008-759-0

Tlhamane ya bana ba bannye e e tlhalosang mosola wa go thusa ba ba gaufi nao. Go nna le thuso go fetola botshelo jwa gago le botshelo jwa ditsala le ba lesika go nna bonolo.

[28pp]

Felicia Law

>> Start reading the book online

Order this series now >>


 

Copyright Awareness Publishing. All rights reserved.