>> Download the latest Awareness Publishing Book Catalogue


Iincwadi ezilandelanako ezifundisa nge-AIDS/ngeNtumbantonga e-Afrika
Set of 8 books 24 pp each [Series ISBN 1-77008-138-0]

| Iyini i-HIV kanye ne-AIDS?I-AIDS e-Afrika | Abantwana ne-AIDS | Sitlhogomelani benisamukele | Amalungelo ne-AIDS | Masakhane
| Ukuphila ne-AIDS | Iqiniso nge-AIDS |

Afrikaans | English | Isindebele | Isixhosa | Isizulu | Sepedi | Setswana | Tshivenda | Xitsonga


Iyini i-HIV kanye ne-AIDS?

Inikela abantwana ilwazi ngevayirasi ebizwa nge-HIV/ngeNgogwani ebanga iNtumbantonga kanye nokuthi iyibanga njani i-AIDS/ iNtumbantonga, ukuthi irhatjheka njani nokuthi ungayibalekela njani.

Cecile Mather

Click to see sample pages

Order this series now >>

Okungaphakathi

 • Ubulwelwe obubizwa nge-AIDS/ngeNtumbantonga
 • Ibangwa yini i-AIDS?
 • Iyini i-AIDS/iNtumbantonga?
 • I-HIV kanye nezinye izifo
 • Ithelelwana njani i-HIV?
 • Ukulalana/Ukuya emsemeni ne-HIV
 • Iinalidi/Iinjektjheni ne-HIV
 • I-HIV nokuwela
 • Ukuphepha
 • Wena ne-HIV

I-AIDS e-Afrika

Inikela abantwana ngelwazi lokuzihlola bonyana unayo ivayirasi ebizwa ngeHIV/ngeNgogwani ebanga iNtumbantonga, ukuthi i-AIDS/ iNtumbantonga iyithinta njani i-Afrika, nokuthi ungakghona njani ukuhlala nelinye ilunga lomndeni eliphethwe yi-AIDS/ yiNtumbantonga.

Cecile Mather

Click to view sample pages

Order this series now >>

Okungaphakathi

 • I-AIDS/iNtumbantonga e-Afrika
 • Ukuhlolelwa i-HIV
 • Ukuphila ne-HIV kanye ne-AIDS
 • I-AIDS nokudla
 • Iintandani ze-AIDS
 • Imindeni ne-AIDS
 • Ukukhuluma nabantu abafaneleko
 • Ukuyelelisa nge-AIDS
 • Ikhona intatha yokwelapha i-HIV kanye ne-AIDS?
 • Ingabe zikhona iinhlahla ezingelapha i-HIV kanye ne-AIDS?

Abantwana ne-AIDS

Ihlathulula bonyana abantwana bathintwa njani yivayirasi ebizwa nge-HIV/ngeNgogwani ebanga iNtumbantonga, umuntu uyithola njani nokuthi ungaziphatha njani lokha nakunomunye eduze kwakho onayo.

Cecile Mather

Click to view sample pages

Order this series now >>

Okungaphakathi

 • Abantwana ne-AIDS/neNtumbantonga
 • Amasana ne-AIDS
 • Indatjana yomntwana oyedwa
 • Abantwana njengeenkutani ze-AIDS
 • Abantwana bakhuluma nge-AIDS
 • I-AIDS namaphuzu aliqiniso
 • I-AIDS nesikolo
 • Abantwana batshwenywa yini?
 • Iinhlangano ezisiza abantwana abane-AIDS
 • Wena ungenzani?

Sitlhogomelani benisamukele

Isitjela ngendatjana yamambala yomntwana wom-Afrika owabelethwa nevayirasi ebizwa nge-HIV/ngeNgogwana ebanga iNtumbantonga, imiraro abanayo lokha nakalinga ukuyokutloliswa esikolweni, nokuthi ubulwelobu bakhula njani bebafika ku-AIDS/ kuNtumbantonga.

Nkosi Johnson

Click to view sample pages

Order this series now >>

Okungaphakathi

 • Isilwi se-AIDS/seNtumbantonga
 • Wabelethwa ne-HIV
 • Umma owangikhulisako
 • Ilwazi nge-AIDS
 • Ukuya esikolweni
 • Bekangekho obegade asazi nge-AIDS
 • Umma u-Daphne
 • Ngiyakuzonda ukuphathwa yi-AIDS
 • Indawo yokuhlala ebizwa nguNkosi
 • Tjela abantu nge-AIDS

Amalungelo ne-AIDS

Ihlathulula amalungelo atholakala ngaphakathi komthethosisekelo wabantwana alilwazi, ukuvikela kanye nebhoduluko eliphephileko, kanye namalungelo atlolwe kumthethosisekelo wabantu abaphila ne-HIV/ neNgogwani ebanga iNtumbantonga nanyana abaphila ne-AIDS/ neNtumbantonga.

Cecile Mather

Click to view sample pages

Order this series now >>

Okungaphakathi

 • Amalungelo ne-AIDS/neNtumbantonga
 • Ilungelo lokufunyana ilwazi
 • Ilungelo lokuya esikolweni
 • Ilungelo lokutlhogonyelwa ngezokwelatjhwa
 • Ilungelo lokufunyana iinhlahla
 • Ilungelo lokusebenza
 • Ilungelo lokuvikeleka
 • Ilungelo lokuba sebhodulukweni eliphephileko
 • Izilwi ze-AIDS
 • Ukwenza into efaneleko

Masakhane

Inikela abantwana ilwazi lokuthi abantu benzani nge-HIV/ngeNgogwani ebanga iNtumbantonga kanye ne-AIDS/ neNtumbantonga, nokuthi bangenzanjani ukuzivikela bona ngokwabo nokukhandela ukurhatjheka kwevayirasi.

Cecile Mather

Click to view sample pages

Order this series now >>

Okungaphakathi

 • Ukusebenzisana ekuqedeni i-AIDS/iNtumbantonga
 • Ukutjengisa ukusekela
 • Amagwalo alwa ne-AIDS
 • Imipupumala yesikhumbuzo
 • Ukukhuluma nge-HIV kanye ne-AIDS
 • Ukufundisa iqiniso
 • Ukuzinikela ukwenza okuthileko
 • Abososayensi balindele iimpendulo
 • Ukuthuthukisa ukuyelelisa nge-AIDS
 • Ukuvikela sihlahla esiphuma phambili

Ukuphila ne-AIDS

Inikela abantwana ilwazi ngevayirasi ebizwa nge-HIV/ngeNgogwani ebanga iNtumbantonga kanye nokuthi iyibanga njani i-AIDS/ iNtumbantonga, ukuthi irhatjheka njani nokuthi ungayibalekela njani.

Cecile Mather

Click to view sample pages

Order this series now >>

Okungaphakathi

 • Ukuphila ne-AIDS/neNtumbantonga
 • I-AIDS yavelaphi?
 • Kwenzekani umuntu nakaphila ne-HIV?
 • Umuntu angaba ne-HIV ngaphandle kobana abe ne-AIDS?
 • Umuntu angazi njani bonyana une-HIV?
 • Ukwamukela ukuphila ne-HIV
 • Ukuhlala uphile tswe ne-HIV
 • UThemba noLindy
 • Ukuphila utjhaphulukile ne-HIV
 • Ukuphila ngethemba

Iqiniso nge-AIDS

Ihlathulula iindatjana ezinengana ezingakholwekiko ngevayirasi ebizwa nge-HIV/ngeNgogwani ebanga iNtumbantonga kanye nange-AIDS/ nangeNtumbantonga, begodu igandelela iphuzu elithi namkha ngubani angabufunyana ubulwelobu. Ihlathulula bonyana ivayirasi ye-HIV/yeNgogwani ebanga iNtumbantonga irhatjheka njani nokuthi umuntu angazivikela njani kiyo.

Cecile Mather

Click to view sample pages

Order this series now >>

Okungaphakathi

 • Iindaba ezimamala nge-AIDS/ngeNtumbantonga
 • I-HIV irhatjheka khulu ngamanzana aphuma lokha nanilalanako
 • I-HIV ayikwazi ukungena esikhumbeni esingakasikeki
 • Omunye nomunye angangenwa yi-AIDS
 • I-AIDS bulwelwe nje kwaphela
 • Angeze wambona umuntu nakasuleleke nge-HIV
 • Abantu abangenwa yi-HIV ngombana kubabantu abambi
 • I-AIDS ayibangwa buloyi
 • Iinjektjheni aziyirhatjhi i-AIDS
 • Ungazivekela ku-HIV
 

Copyright Awareness Publishing. All rights reserved.