>> Download the latest Awareness Publishing Book Catalogue


Uluhlu Lweemfundiso Ngesifo Sikagawulayo eAfrika
Set of 8 books 24 pp each [Series ISBN 1-919910-91-3]

| Yintoni intsholongwane kagawulayo nesifo sikagawulayo?Isifo sikagawulayo eAfrika | Abantwana nesifo sikagawulayo | Sikhathaleleni nisamkele
| Amalungelo nesifo sikagawulayo | MasakhaneUkuphila nesifo sikagawulayoEyona nyaniso ngesifo sikagawulayo |

REVIEW: "The content is relevant and inline with the NCS. It reflects the need of the community and the country by informing and making learners aware of the effects of HIV/AIDS. Material is of good quality, colourful and easy to use. Layout of book very user friendly." [Northern Cape Department of Education]

Afrikaans | English | Isindebele | Isixhosa | Isizulu | Sepedi | Setswana | Tshivenda | Xitsonga


Yintoni intsholongwane kagawulayo nesifo sikagawulayo?

Le ncwadana ichazela abantwana ngentsholongwane ebizwa ngokuba yintsholongwane kagawulayo, indlela ethi ibangele ngayo isifo sikagawulayo, indlela esasazeka ngayo nangendlela enokuthintelwa ngayo.

Cecile Mather

Click to view sample pages

Order this series now >>

Okuqulathiweyo

 • Isifo esaziwa njengogawulayo

 • Yintoni ebangela isifo sikagawulayo?

 • Yintoni isifo sikagawulayo?

 • Intsholongwane kagawulayo nezinye izifo

 • Isasazeka njani intsholongwane kagawulayo?

 • Ukulalana kunye nentsholongwane kagawulayo

 • Ukuhlaba iinaliti nentsholongwane kagawulayo

 • Intsholongwane kagawulayo nolwaluko

 • Ukuzigcina ukhuselekile

 • Intsholongwane kagawulayo kunye nawe


Isifo sikagawulayo eAfrika

Le ncwadana ichazela abantwana ngokuxilongwa kukhangelwa intsholongwane ebizwa ngokuba yintsholongwane kagawulayo, ngendlela isifo sikagawulayo esilichaphazela ngayo ilizwekazi laseAfrika nangendlela yokumelana nesifo sikagawulayo kumakhaya abo.

Cecile Mather

Click to view sample pages

Order this series now >>

Okuqulathiweyo

 • Isifo sikagawulayo eAfrika

 • Uvavanyo lwentsholongwane kagawulayo

 • Ukuphila nentsholongwane kagawulayo kunye nesifo sikagawulayo

 • Isifo sikagawulayo nokutya

 • Iinkedama zesifo sikagawulayo

 • Iintsapho nesifo sikagawulayo

 • Ukuthetha nabantu abachanekileyo

 • Ukufundisa ngesifo sikagawulayo

 • Ingaba iyanyangeka intsholongwane kagawulayo nesifo sikagawulayo?

 • Ingaba akho amayeza entsholongwane kagawulayo nawesifo sikagawulayo?


Abantwana nesifo sikagawulayo

Le ncwadana ichazela abantwana ngendlela abosuleleka ngayo yintsholongwane ebizwa ngokuba yintsholongwane kagawulayo, indlela efumaneka ngayo nangendlela amakaziphathe ngayo umntu xa ehleli nomntu onale ntsholongwane.

Cecile Mather

Click to view sample pages

Order this series now >>

Okuqulathiweyo

 • Abantwana nesifo sikagawulayo

 • Iintsana nesifo sikagawulayo

 • Ibali lomnye umntwana

 • Abantwana njengamaqhawe esifo sikagawulayo

 • Abantwana bathetha phandle ngesifo sikagawulayo

 • Isifo sikagawulayo neyona nyaniso

 • Isifo sikagawulayo nesikolo

 • Yintoni ehlupha abantwana?

 • Imibutho enceda abantwana abanesifo sikagawulayo

 • Yintoni onokuyenza?


Sikhathaleleni nisamkele

Le ncwadana ingebali lomntwana oNtsundu owazalwa enentsholongwane ebizwa ngokuba yintsholongwane kagawulayo, ubunzima awabufumanayo xa wayezama ukuqalisa esikolweni nangendlela le ntsholongwane eyabengela ngayo isifo sikagawulayo.

Nkosi Johnson

Click to view sample pages

Order this series now >>

Okuqulathiweyo

 • Itshantliziyo lesifo sikagawulayo

 • Ukuzalwa unentsholongwane kagawulayo

 • Umama ongumlondolozi wam

 • Ukwazi ngesifo sikagawulayo

 • Ukuya esikolweni

 • Akukho namnye owayesazi ngesifo sikagawulayo

 • Umama wam uDaphne

 • Ndikuthiyile ukuba nesifo sikagawulayo

 • Ikhaya lokhuseleko likaNkosi

 • Xelela abantu ngesifo sikagawulayo


Amalungelo nesifo sikagawulayo

Le ncwadana ichaza amalungelo abantwana omgaqo-siseko okunikwa ingcaciso, okhuselo nawokuhlala kwindawo ekhuselekileyo kwanamalungelo omgaqo-siseko abantu  abanentsholongwane ebizwa ngokuba yintsholongwane kagawulayo okanye abanesifo sikagawulayo.

Cecile Mather

Click to view sample pages

Order this series now >>

Okuqulathiweyo

 • Amalungelo nesifo sikagawulayo

 • Ilungelo lokufumana inkcazelo

 • Ilungelo lokuya esikolweni

 • Ilungelo lokufumana unyango

 • Ilungelo lokufumana amayeza

 • Ilungelo lokusebenza

 • Ilungelo lokukhuselwa

 • Ilungelo lokuba kwindawo ekhuselekileyo

 • Amatshantliziyo esifo sikagawulayo

 • Ukwenza okulungileyo


Masakhane

Le ncwadana ichazela abantwana ngento eyenziwa ngabantu ngentsholongwane ebizwa ngokuba yintsholongwane kagawulayo nangesifo sikagawulayo nangento abanokuyenza ukuzikhusela nokuyithintela ingasasazeki.

Cecile Mather

Click to view sample pages

Order this series now >>

Okuqulathiweyo

 • Ukusebenza kunye ekuthinteleni isifo sikagawulayo

 • Ukubonisa inkxaso

 • Ubugcisa obuchasene nesifo sikagawulayo

 • Iingubo zesikhumbuzo

 • Ukuthetha ngentsholongwane kagawulayo nesifo sikagawulayo

 • Ukufundisa inyaniso

 • Ukuzimisela ukwenza into

 • Izazinzulu zifunisa ngeempendulo

 • Ukuphakamisa imfundiso ngesifo sikagawulayo

 • Ukhuseleko lolona yeza lugqwesileyo


Ukuphila nesifo sikagawulayo

Le ncwadana ichazela abantwana  ngentsholongwane ebizwa ngokuba yintsholongwane kagawulayo, ngento eyenzekayo xa umntu enentsholongwane kagawulayo nokuba umntu angamelana njani na nemeko yokuphila nale ntsholongwane.

Cecile Mather

Click to view sample pages

Order this series now >>

Okuqulathiweyo

 • Ukuphila nesifo sikagawulayo

 • Imvelaphi yesifo sikagawulayo?

 • Kwenzeka ntoni xa umntu enentsholongwane kagawulayo?

 • Ingaba umntu anganayo intsholongwane kagawulayo engenaso isifo sikagawulayo?

 • Wazi njani umntu ukuba unentsholongwane kagawulayo?

 • Ukwamkela intsholongwane kagawulayo

 • Ukuhlala usempilweni unentsholongwane kagawulayo

 • UThemba noLindi

 • Ukungafihli nto ngesifo sikagawulayo

 • Ukuhlala ngethemba


Eyona nyaniso ngesifo sikagawulayo

Le ncwadana ichaza ngeentsomi ezidla ngokwayanyaniswa nentsholongwane ebizwa ngokuba yintsholongwane kagawulayo nangesifo sikagawulayo kwaye igxininisa kwinto yokuba nabani na angosuleleka sesi sifo. Ichaza indlela esasazwa ngayo intsholongwane kagawulayo nangendlela umntu anokuzikhusela ngayo kule ntsholongwane.

Cecile Mather

Click to view sample pages

Order this series now >>

Okuqulathiweyo

 • Amabali angeyonyaniso ngesifo sikagawulayo

 • Intsholongwane kagawulayo isasazwa kakhulu ngegazi nangeencindi zobuni

 • Intsholongwane kagawulayo ayinakudluliswa ngolusu olungasikekanga

 • Nawuphi na umntu angasifumana isifo sikagawulayo

 • Ugawulayo sisifo

 • Akunakho ukumbona umntu onentsholongwane kagawulayo

 • Abantu abayifumani intsholongwane kagawulayo ngokuziphatha kakubi

 • Isifo sikagawulayo asibangelwa bubugqwirha

 • Ukuhlatywa ngenaliti akusisasazi isifo sikagawulayo

 • Ungazikhusela kwintsholongwane kagawulayo

 

Copyright Awareness Publishing. All rights reserved.